Đồng Đa, Cao Bằng Province, Northeast, Vietnam

🇻🇳 Đồng Đa, Near, Quảng Uyên, Quảng Hòa District, Vietnam.

Asia/Bangkok/Tinh_Cao_Bang/Dong_Da 
<b>Asia/Bangkok/Tinh_Cao_Bang/Dong_Da</b>
Image: kimjongdae

Đồng Đa has a population of over 66,620 people.

Text Atribution: Wikipedia Text under CC-BY-SA license