Đồng Đa, Cao Bằng Province, Northeast Region, Vietnam

🇻🇳 Đồng Đa, Near, Quảng Uyên, Quảng Hòa District, Vietnam.

Cốc Pàng, Bảo Lạc, Cao Bằng, Vietnam 
Cốc Pàng, Bảo Lạc, Cao Bằng, Vietnam
Image: kimjongdae

Đồng Đa has a population of over 66,620 people. Đồng Đa also forms part of the wider Cao Bằng Province which has a population of over 530,341 people. For the location of Đồng Đa see: Quảng Uyên.

Text Atribution: Wikipedia Text under CC-BY-SA license

Option 1